Vedtægter

Vedtægter for foreningen Venner af Belarus i Danmark "Talaka"

§ 1 Navn, hjemsted og adresse

Foreningens navn er "Venner af Belarus i Danmark" (herefter "Talaka"). Navnet kan oversættes til andre sprog efter behov. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver tid valgte formand, der skal være bosat i Danmark, eller en anden dansk adresse valgt af bestyrelsen.

§ 2 Formål

Stk. 1 Formålet med Talaka er:

Stk. 2. Foreningens arbejde er baseret på principper om:

§ 3. Organisation 

Foreningens overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med et gyldigt medlemsbevis.

Generalforsamlingen vælger:

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 3 personer er på valg hvert år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

§ 4 Medlemskab

Stk. 1 Enhver, der kan støtte foreningens formål, kan optages som medlem. 

Stk. 2 Medlemmer kan både være enkeltpersoner over 16 år, foreninger, organisationer, virksomheder og andre juridiske personer. Medlemmer under 25 år betaler 50% af af kontingentet.

Stk. 3 Medlemskab forudsætter indbetaling af det af generalforsamlingen fastsatte  årlige kontingent til Talaka samt opgivelse af relevante kontakt-, bopæls- og  personoplysninger. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår. 

Stk. 4 Fast bopæl i Danmark er en forudsætning for optagelsen i foreningen.  Bestyrelsen kan dog ved individuel vurdering vælge at fravige dette krav, så  personer med bopæl udenfor Danmark kan indmeldes i foreningen. 

Stk. 5 Indmeldelsen i Talaka foregår ved elektronisk eller fysisk post tilsendt  bestyrelsen, eller, hvis denne mulighed etableres, ved indmeldelsesformular på  foreningens hjemmeside. Medlemskabet betragtes som gyldigt, efter  kontingentet er betalt. 

Stk. 6 Medlemmer, der ikke har fornyet deres medlemskab og indbetalt kontingent  inden udløbet af første kvartal, opsiges automatisk og udmeldes af foreningen.

Stk. 7 Udmeldelse af Talaka kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og med  øjeblikkelig virkning. Indbetalt kontingent for pågældende år refunderes ikke. 

Stk. 8 Bestyrelsen har ret til ved 2/3 flertal at ekskludere et medlem eller meddele afslag på optagelse, hvis den pågældende person overtræder foreningens vedtægter, handler imod foreningens formål og/eller etiske normer. Ekskluderede medlemmer har mulighed for at få deres eksklusionssag behandlet af generalforsamlingen

§5 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned og er  foreningens øverste myndighed. 

Stk. 2 Generalforsamlingen indkaldes elektronisk med mindst 3 ugers varsel. 

Stk. 3 Kun medlemmer, der har betalt kontingent til Talaka og et eventuelt  deltagergebyr fastsat af bestyrelsen, har møde- og stemmeret ved  generalforsamlingen. 

Stk. 4 Generalforsamlingen kan foregå fysisk, digitalt eller på en hybrid måde.

Stk. 5 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Disse må hverken være  medlem af eller kandidere til bestyrelsen. 
  2. Formandens beretning
  3. Bestyrelsens forelæggelse af budget og regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til kontingent
  5. Valg (jf. § 3)
  6. Eventuelt

Stk. 6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst en uge før generalforsamlingen.

Stk. 7 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over  halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning eller  elektronisk afstemning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af  blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal,  der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlem kan maksimalt  afgive et antal stemmer svarende til det antal personer, der skal vælges. 

Stk. 8 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen beslutter det, eller hvis 1/3 af medlemmerne kræver det. Dette sker med samme varsel som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§6 Bestyrelsen

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som træffer afgørelse i alle  andre spørgsmål af betydning for Talaka, end dem der afgøres af  generalforsamlingen.

Stk. 2 Bestyrelsen kan vedtage en forretningsorden for afvikling af sit arbejde.

Stk. 3 Bestyrelsen skal sikre, at medlemmer har indsigt i og indflydelse på, hvordan  foreningens repræsentanter repræsenterer foreningen over for omverdenen. Til  brug for dette arbejde kan bestyrelsen nedsætte udvalg og arbejdsgrupper  bestående af medlemmer, der kan fungere som blandt andet idéudviklingsforum  for foreningen.

Stk. 4 Senest to uger efter generalforsamlingen afholdes et konstituerende  bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig selv med formanden,  næstformanden, kassereren og sekretæren.

Stk. 5 Bestyrelsen kan uddelegere den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer.

Stk. 6 Formanden eller næstformanden, i tilfælde af formandens fravær, indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden.

Stk. 7 Der indkaldes til møde i bestyrelsen, hvis bestyrelsen har aftalt det, hvis  formanden finder det nødvendigt, eller hvis mindst to medlemmer af bestyrelsen  fremsætter ønske om det over for formanden. I dette tilfælde afholdes  bestyrelsesmødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet frem til  formanden.

Stk. 8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er  fysisk eller digitalt til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal af  bestyrelsens medlemmer.

Stk. 9 Suppleanter er til hver tid velkomne til frivilligt at deltage i alle bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Stk. 10 Der skal afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt

§7 Økonomi

Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 2 Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens  medlemsregister samt indkasserer medlemskontingenter. 

Stk. 3 Hvert år inden den 15. februar skal regnskabet for det foregående kalenderår  været afsluttet og regnskabet afleveret til den på generalforsamlingen valgte  revisor til revision og påtegning. Regnskabet skal være revideret inden den 15.  marts. 

Stk. 4 Bestyrelsen er tegningsberettiget og kan forpligte Talaka i alle forhold, herunder  blandt andet køb, salg, pantsætning samt optagelse af lån og kreditter. 

Stk. 5 Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

Stk. 6 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de  forpligtelser, der påhviler foreningen. 

§ 8 Vedtægtsændringer

Nærværende vedtægter kan ændres af et flertal på ¾ af en generalforsamlings fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 9 Opløsning

Stk. 1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af en generalforsamlings  fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Opløsningen skal herefter  godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. 

Stk. 2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige  formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling søndag den 13. september 2020.

CBS, MÆRSK AUDITORIUM Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg